STALKING - ponad 3 mln Polaków ofiarą natrentów

Stalking określany jest jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Możesz sprawić, by natręt trafił do więzienia. Także za głuche telefony, niechciane e-maile i prezenty.

Według kodeksu karnego stalking stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a w niektórych przypadkach nawet do dziesięciu.

POJĘCIE STALKINGU Stalking (z ang. skradanie, naprzykrzanie, czatowanie) po raz pierwszy zaobserwowany został w USA jeszcze w latach 80. Początkowo pojęcie to dotyczyło głównie sławnych aktorów i muzyków oraz nadmiernie nękających ich osób (stalkerów). Szybko jednak zaobserwowano rozwój stalkingu, wskutek czego w USA dokonano penalizacji tego zjawiska, jako przestępstwa przeciwko osobie (crimes against the person). Obecnie stalking karany jest we wszystkich stanach USA. Również kraje europejskie, takie jak Niemcy, Holandia czy Włochy, wprowadziły kary za uporczywe nękanie.

BADANIE STALKINGU W POLSCE  Badania nad zjawiskiem stalkingu w Polsce prowadził Instytut Ekspertyz Sądowych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Badanie zostało przeprowadzone na 10 200 respondentach. Niemal 10 % badanych twierdząco odpowiedziało na pytanie, czy było ofiarą uporczywego nękania. Oznacza to, że niemal 3 mln Polaków mogło mieć do czynienia ze stalkingiem. W praktyce można się spodziewać, że zasięg tego zjawiska jest większy.

STALKING W KODEKSIE KARNYM Penalizacji stalkingu dokonano wprowadzając art. 190a do kodeksu karnego. Podobnie jak w USA stalking traktowany jest jako przestępstwo przeciwko wolnościom człowieka.

Zgodnie z nowym artykułem 190a kodeksu karnego, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Za uporczywe nękanie przyjmuje się prześladowanie, dokuczanie innej osobie, głuche lub obraźliwe telefony, niechciane SMS-y oraz e-maile, śledzenie, obserwowanie, nachodzenie itp.

STALKING A PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE Wprowadzona zmiana do kodeksu karnego dotyczy również sytuacji podszywania się pod inną osobę na portalach takich jak Facebook. Sprawca podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności, jeżeli podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

KWALIFIKOWANA FORMA STALKINGU Odpowiedzialność przestępcy (stalkera) wzrasta, jeżeli pokrzywdzony targnie się na swoje życie. Wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 10.

ŚCIGANIE STALKINGU Ściganie przestępstwa stalkingu odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. W momencie złożenia wniosku, postępowanie karne dalej toczy się urzędu. W przypadku gdy pokrzywdzony targnie się na życie, postępowanie przygotowawcze wszczynane jest z urzędu.

NAJWAŻNIEJSZE SĄ DOWODY Zanim podejmiemy decyzję o złożeniu wniosku na stalkera powinniśmy zebrać jak najwięcej dowodów. Nie kasujmy SMS-ów czy maili, zapisujmy daty i godziny głuchych telefonów, które potem będzie można zweryfikować przy pomocy bilingów. Przydatne mogą się też okazać np. zrzuty ekranowe z wpisami natręta na forach i wszelkie inne dowody, mogące potwierdzić naszą wersję wydarzeń.

MASZ DOWODY ?  SKŁADAJ WNIOSEK Wniosek o wszczęcie postępowania możemy złożyć na policji. Dopuszczalna jest forma pisemna. Jeśli nie wiemy jak sporządzić takie pismo, to możemy złożyć wniosek ustnie. Policjant sporządzi z tej czynności protokół, do którego sam wpisze treść naszego wniosku.

Złożony wniosek będzie można cofnąć w trakcie dochodzenia lub śledztwa jedynie za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sędziego. Przypominamy, że jeśli pokrzywdzony targnie się na własne życie, to postępowanie będzie wszczynane z urzędu, czyli składanie wniosku będzie zbędne.

PONAD 3 MILIONY POLAKÓW OFIARĄ NATRĘTÓW  Rząd postanowił wprowadzić stalking do kodeksu karnego po badaniach przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w których oceniono skalę tego zjawiska w naszym kraju.

Po przebadaniu przeszło 10 tys. Polaków okazało się, że co dziesiąty z nich padł ofiarą stalkingu. -Oznacza to, że ofiarami tego zjawiska mogło zostać ponad trzy miliony osób, z czego co najmniej 80 proc. w ciągu ostatnich 5 lat – informowało po badaniach Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sposób szykanowania ofiar był bardzo zróżnicowany. Najczęściej polegał na rozpowszechnianiu plotek i oszczerstw, nawiązywaniu kontaktu za pomocą osób trzecich, groźbach lub szantażu, częstych, głuchych, obscenicznych telefonach, groźbach pod adresem najbliższych, niechcianych listach, e-mailach lub SMS-ach, niechcianym robieniu zdjęć, niszczeniu rzeczy, niechcianym dotyku, czy upublicznieniu wizerunku ofiary.

PODSTAWA PRAWNA :  Art. 1-2 ustawy z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny. Art. 190a kodeksu karnego.

maks